Vyhněte se vysokým pokutám a zbytečným haváriím. Zákony, nařízení a normy Kontroly Kompletní revize regálů

Revize regálů

  Revize hodnotí a eviduje:

 • 1. Označení/evidenční číslo jednotlivých regálů (nezbytné pro základní přehled a evidenci regálů. Základní výchozí bod pro zpracování „Místního řádu skladu“.
 • 2. stabilitu a svislost (ČSN EN 15635)
 • 3. zatížení a vodorovnost nosných prvků (ČSN EN 15635)
 • 4. tuhost konstrukce, funkčnost bezpečnostních prvků (ČSN EN 15635 a ČSN EN 15629)
 • 5. kvalitu spojů a přírub, kontrola bezpečnostních prvků (ČSN EN 15635)
 • 6. provedení instalačních prací - (ČSN EN 15635)
 • 7. vzhled technického značení - (ČSN EN 15635, popř. NV 101/2005 Sb.)

Technickou prohlídku/revizi regálové techniky popř. žebříků provádíme dle požadavků zákona 309/2006 Sb., NV 101/2005 Sb a technických norem ČSN EN 15635, ČSN EN 15620, ČSN EN 15620.

Zákony

309/2006 Sb. … zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 • NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • NV 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • NV 11/2002 Sb. , kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Normy:

 • ČSN EN 15635 – Ocelové statické skladovací systémy – používání a údržba skladovacího zařízení
 • ČSN EN 15620 – Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regály – Tolerance, deformace a vůle
 • ČSN EN 15620 – Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regály – Tolerance, deformace a vůle

Kontrola

V souladu s vládním nařízením č. 378/2001 Sb., § 4 odst. 2) má být kontrola skladovacích zařízení prováděna nejméně jedenkrát ročně.

Předmětem kontroly je:

 • tuhost spojů šroubových nebo svarových (uvolnění, trhliny apo.)
 • nivelita (horizontální a vertikální tolerance a odchylky regálových komponent)
 • kontrola stability regálové soustavy, poškození konstrukce
 • kontrola kotvení, kontrola bezpečnostních značek (tabulky nosností)
 • zajištění přestavitelných částí (pojistky nosníků apod.)
 • kontrola provozní dokumentace
 • doplňková vizuální kontrola palet
 • zpracování protokolu o kontrole
 • vytvoření návrhu na odstranění zjištěných nedostatků

Jestliže chcete, aby byl Váš sklad bezpečným pracovištěm, domluvte se s naším odborným poradcem systémového oddělení na provádění pravidelných kontrol regálového systému.

Ceník

Nabídka prací je rozdělena do dvou skupin:

1. Posouzení technického stavu regálů

Kontrola základních parametrů skladovací systému (svislost, vodorovnost, spoje atd.), oprava tabulek nosností podle podkladů uživatele, vypracování seznamu závad. Tato kontrola není splněním povinnosti podle zákona 309/2006 Sb.

2. Kontrola regálů podle zákona 309/2006

Obsahuje výše uvedené práce + kontrolu provozní dokumentace a identifikaci rizik podle 309/2006 Sb. Závěrečný protokol obsahuje seznam kontrolovaných zařízení, přehled technického stavu, seznam závad a jejich vliv na BOZP, návrhy na jejich odstranění, identifikace rizik a návrhy na jejich minimalizaci. Tato kontrola splňuje požadavky 309/2006 sb. je provedena osobou odborně způsobilou.

Objednávka

Map
PROFI REGAL s.r.o.

Rynoltice 246
463 55 Rynoltice
Email:
Mobil: +420 777 625 534

Napište nám